Kế hoạch đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp gói 5 và 6a

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0223.878.107 FAX: 0223.878.107

B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu.

Số gói thầu

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức Lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian tổ chức đấu thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 05 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

Vốn chương trình 135 và các nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2012

Hợp đồng theo đơn giá

360 ngày

2

Gói thầu số 06a cung ứng, lắp đặt thiết bị năm 2012 công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Côp

Vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Một túi hồ sơ

Năm 2012

Hợp đồng trọn

3 tháng

Sốp Cộp, ngày tháng 07 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Sơn