Mời đấu thầu xây dựng hạng mục phụ trợ và Hạ tầng kỹ thuật dự án Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC PHỤ TRỢ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

I. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời thầu:

1. Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương,

– Địa chỉ: Tổ nhân dân An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

– Điện thoại: 027 3835 222, 027 3835 889 hoặc 027 3835 473

2. Tên dự án: Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C.

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu sô 01: Thi công xây dựng hạng mục phụ trợ và Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC PHỤ TRỢ VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

2. Tên gói thầu:

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hạng mục phụ trợ và Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

3. Tên dự án: Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

4. Nguồn vốn: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu

5. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

6. Thời gian tổ chức đấu thầu: Gói thầu số 01 thi công xây dựng công trình

a) Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ ngày 15/8/2012 đến 13 giờ 30 phút ngày 30/8/2012 (Trong giờ hành chính).

 b) Thời gian nhận hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ đến trước 14 giờ 30 phút ngày 30/8 /2012.

c) Địa điểm bán hồ sơ thầu:

– Cơ quan thường trực Ban quản lý dự án, Trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

– Điện thoại : 027 3835.222; 027.3835.889, hoặc 027 3835 473

– Giá bán hồ sơ mời thầu 1.000.000 VNĐ/bộ hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

d) Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu:

– Cơ quan thường trực Ban quản lý dự án, Trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

đ) Thời gian đóng thầu:

– Đúng 14 giờ 30 phút ngày 30/8/2012

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15 giờ ngày 30/8/2012 tại phòng số 26 tầng 3, Trụ sở làm việc của HĐND và UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

7. Đảm bảo dự thầu của gói thầu:

– Gói thầu số 01 thi công xây dựng : 110.000.000 VNĐ (Một trăm mừơi triệu đồng chẵn).

– Hình thức bảo đảm dự thầu của gói thầu: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng theo mẫu quy định.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm thanh thiếu nhi huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự mở hồ sơ dự thầu gói thầu số 01 vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Sơn Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2012

TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Tô Hoàng Linh