Đấu thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị đường điện đến bản Ten Lán huyện Sốp Cộp

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG, CUNG CẤP LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐIỆN

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La mời đấu thầu Gói thầu số 05 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0223.878.107 FAX: 0223.878.107

2. Tên dự án : Đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

3. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C.

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Sốp Cộp.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu số 05 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

 

NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU

 

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu Gói thầu số 05 xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp Cộp.

– Tên dự án: Đường điện đến bản Ten Lán, Pút Sút xã Sam Kha huyện Sốp

– Nguồn vốn: Vốn chương trình 135 và các nguồn vốn khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán Hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút ngày 25 tháng 08 năm 2012 đến trước 8 giờ ngày 10 tháng 09 năm 2012. (Trong giờ hành chính ).

– Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng chẵn ).

– Địa chỉ bán hồ sơ mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La.

ĐT: 0223.878.107 FAX: 0223.878.107

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 09 năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu: 60.450.000 đồng ( Sáu mươi triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn).

– Bảo đảm bằng tiền mặt hoặc bảo đảm qua ngân hàng.

Gửi đến Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La trước 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 09 năm 2012.

– Thời điểm mở thầu 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 09 năm 2012.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu gói thầu trên./.

 

Sốp Cộp, ngày 09 tháng 08 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Sơn