Đấu thầu Mua thiết bị tin học cho Kho bạc Nhà nước

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA THIẾT BỊ TIN HỌC

Kho bạc Nhà nước có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu “Mua thiết bị tin học”.

 

1. Tên gói thầu: “Mua thiết bị tin học”.

2. Nguồn vốn: Sử dụng Quỹ phát triển hoạt động ngành được phê duyệt bổ sung tại công văn số 8184/BTC-KHTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt bổ sung nội dung sử dụng quỹ PTHĐ ngành năm 2012.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Kế hoạch triển khai thực hiện:

1. Thời gian lựa chọn nhà thầu:

– Bán Hồ sơ yêu cầu với đơn giá 200.000 đồng/01 hồ sơ: từ 8h00 ngày 17/8/2012 đến trước 9h00 ngày 24/8/2012.

– Nhận Hồ sơ Đề xuất: đến trước 9h00 ngày 24/8/2012

– Đóng thầu: 9h00 ngày 24/8/2012

– Mở thầu: 9h30 ngày 24/8/2012

– Địa điểm mở thầu: Phòng họp số 905 (Tầng 9) trụ sở Kho bạc Nhà nước – số 32 Đường Cát Linh- Đống Đa- Hà Nội.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Quản trị – Vụ Tài vụ Quản trị – Kho bạc Nhà nước- 32 Cát Linh – Hà Nội.

Điện thoại: 04.62764300 (88381- 88379) Fax: 04.62764367

 

Kho bạc Nhà nước kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.