Mời đấu thầu San lấp mặt bằng, Xây lắp trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Mời đấu thầu San lấp mặt bằng, Xây lắp trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình “ Nhà làm việc kiêm kho” Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

– Địa chỉ: Số 53 đường 30/4, phường 1, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

– Điện thoại: 07113.870.085; Fax: 07113.870.112;

2. Tên dự án: “ Nhà làm việc kiêm kho” Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C:

4. Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: San lấp mặt bằng, Xây lắp trụ sở chính và các công trình phụ trợ.

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

 

– Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà làm việc kiêm kho” Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

 – Tên gói thầu: “San lấp mặt bằng, xây lắp trụ sở chính và các công trình phụ

– Tên dự án: “Nhà làm việc kiêm kho” Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang.

– Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt nam.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 – Thời gian phát hành HSMT từ 07 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2012 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang; số 53 đường 30/4, phường 1, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; điện thoại: 07113.870.085; Fax: 07113.870.112.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đồng (Một triệu đồng).

– Địa điểm nhận HSDT: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, số 53 đường 30/4, phường 1, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 10 năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu: 600.000.000 VNĐ ( Sáu trăm triệu đồng) .

Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc, ký quỹ, hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

 HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2012 tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, số 53 đường 30/4, phường 1, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình “Nhà làm việc kiêm kho” Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở hồ sơ dự thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Hậu Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2012

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

GIÁM ĐỐC