Kế hoạch đấu thầu Trường trung học cơ sở Mỹ Đức Tây – Cái Bè

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thông báo kế hoạch đấu thầu Trường trung học cơ sở Mỹ Đức Tây – huyện Cái Bè

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: UBND huyện Cái Bè – Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Đại diện chủ đầu tư):

– Địa chỉ: Khu 1B – Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

– Điện thoại: 073.3823485 Fax: 073.3923080 – E-mail: Bqlduancaibe@yahoo.com.vn

2. Tê dự án: Trường trung học cơ sở Mỹ Đức Tây – huyện Cái Bè.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 2614/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 của UBND tỉnh Tiền Giang, do phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Lê Văn Hưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Cái Bè – Ban quản lý các Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Đại diện chủ đầu tư).

 

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu 1: Khối hành chánh

Trái phiếu chính phủ và

Ngân sách tỉnh năm 2012 và năm 2013

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Từ Qúi IV/2012

Theo đơn giá

240 ngày

2

Gói thầu 3: Giám sát thi công xây dựng

Chỉ định thầu

Từ Qúi IV/2012

Theo tỉ lệ %

Theo tiến độ thi công

3

Gói thầu 4: kiểm toán

Chỉ định thầu

Sau khi công trình hoàn thành

Theo tỷ lệ %

30 ngày

4

Gói thầu 5: bảo hiểm xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Từ Qúi IV/2012

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ thi công

5

Gói thầu 6: kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng CT

Chỉ định thầu

Từ Qúi IV/2012

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ dự án

Tổng giá các gói thầu