Mời thầu: Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Hải Dương trên vệ tinh

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

      1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Đường Chương Dương, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320.3852306             Fax: 0320.3850007

   2. Tên dự án:  Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Hải Dương trên vệ tinh

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương

    5. Tên gói thầu đăng ký mời thầu:  Thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng quảng bá kênh truyền hình Hải Dương trên vệ tinh

6. Thời gian đăng ký thông báo: Từ ngày 26, 27, 28/3/2014

B. Nội dung thông báo mời thầu

MỜI THẦU THUÊ DỊCH VỤ TRUYỀN DẪN PHÁT SÓNG TH HẢI DƯƠNG

          – Tên bên mời thầu: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng quảng bá kênh truyền hình Hải Dương trên vệ tinh

– Tên dự án: Phát sóng quảng bá kênh truyền hình Hải Dương trên vệ tinh

– Nguồn vốn: Từ nguồn Ngân sách tỉnh cấp

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước)

   – Thời gian bán HSMT: Từ ngày 26/3/2014 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 07/4/2014 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương, đường Chương Dương, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0320.3852306            Fax: 0320.3850007

– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng/bộ

– Địa chỉ nhận HSDT: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương, đường Chương Dương, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 07/4/2014

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 phút ngày 07/4/2014 tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương, đường Chương Dương, thành phố Hải Dương

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.