Mời chào hàng: Cung cấp phụ gia cao si líc cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị : Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

–   Địa chỉ: Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang

–   Điện thoại/Fax/Email: 0273881068/0273881266/ximangtanquang@vnn.vn

2. Tên dự án: Mua sắm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

–  Dự án quan trọng quốc gia: –   Dự án thuộc nhóm A:
–  Dự án thuộc nhóm B: –   Dự án thuộc nhóm C:
–  Dự án liên doanh:

 

–   Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

    Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư:  Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

Gói thầu số 4: “Cung cấp phụ gia cao si líc cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015”.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

–  Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.

–  Tên gói thầu: gói thầu số 4 “Cung cấp phụ gia cao si líc cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015”

–   Tên dự án: Mua sắm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015.

–   Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và vốn tự có của Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI.

–  Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

–  Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 05 tháng  01 năm 2015 đến ngày 12 tháng  01 năm 2015 (trong giờ hành chính).

–  Địa chỉ phát hành: Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang, Điện thoại/Fax: 0273881068/ 0273881266.

–  Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 12 tháng 01 năm 2015 tại Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI, Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.