Chào hàng cạnh tranh: Cung cấp phụ gia giàu sắt cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI – Địa chỉ: Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang –  Điện thoại/Fax/Email: 0273881068/0273881266/ximangtanquang@vnn.vn 2. Tên dự án: Mua sắm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015 3. […]

Mời chào hàng: Cung cấp phụ gia cao si líc cho Nhà máy xi măng Tân Quang năm 2015

A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị : Công ty cổ phần xi măng Tân Quang – VVMI –   Địa chỉ: Xóm 8 – Xã Tràng Đà – Thành phố Tuyên Quang –   Điện thoại/Fax/Email: 0273881068/0273881266/ximangtanquang@vnn.vn 2. Tên dự án: Mua sắm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Tân Quang […]