Chào giá cạnh tranh: Mua muối I ốt và giống ngô lai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan:  Phòng Dân tộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

Địa chỉ:  Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 060.3848.199

2. Tên dự án: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ 102/QĐ-TTg thuộc nguồn vốn chương trình 102/CP  năm 2015

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:
  – Dự án, dự toán khác: X

 4. Tên chủ đầu tư: Phòng Dân tộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

– Tên Bên mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

– Tên gói thầu: Mua muối I ốt và giống ngô lai

– Tên dự án: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo theo QĐ 102/QĐ-TTg thuộc nguồn vốn chương trình 102/CP  năm 2015.

– Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 7 giờ 30 ngày 14  tháng 05 năm 2015 đến 16 giờ ngày 25 tháng  05  năm 2015 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành:  Thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plong, Kon Tum.

 Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 25 tháng 05 năm 2015.