Mời Thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trường học

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn

– Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

– Điện thoại: (056) 3861283-Fax:(056) 3861283-Email: vanthu32@ gmail.com.

2. Tên dự án: Thiết bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu phục vụ dạy học giáo dục Mầm non; Mua sắm sách thư viện dùng trong trường học; Mua sắm  bàn, ghế, giá vẽ đồ gỗ dùng trong trường học

3. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):

– Dự án quan trọng quốc gia: – Dự án thuộc nhóm A:
– Dự án thuộc nhóm B: – Dự án thuộc nhóm C:        x
– Dự án liên doanh: – Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

4. Tên chủ đầu tư:  Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu :

– Gói 1:Thiết bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu phục vụ dạy học giáo dục Mầm non;

– Gói 2: Mua sắm sách thư viện dùng trong trường học;

– Gòi 3: Mua sắm  bàn, ghế, giá vẽ đồ gỗ dùng trong trường học.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn.

– Tên gói thầu: Thiết bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu phục vụ dạy học giáo dục Mầm non; Mua sắm sách thư viện dùng trong trường học; Mua sắm  bàn, ghế, giá vẽ đồ gỗ dùng trong trường học.

– Tên dự án: Thiết bị đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu phục vụ dạy học giáo dục Mầm non; Mua sắm sách thư viện dùng trong trường học; Mua sắm  bàn, ghế, giá vẽ đồ gỗ dùng trong trường học.

 – Nguồn vốn: Chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.

 – Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

 – Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2015 đến trước 08 giờ 30, ngày 09 tháng 6 năm 2015 (trong giờ hành chính).

 – Địa điểm bán HSMT: Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

 – Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

 – Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn.

 – Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 09 tháng 6 năm 2015.

 – Bảo đảm dự thầu:  Gói 1: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng); Gói 2: 7.760.000 đồng (Bảy triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng); Gói 3:  14.823.000 đồng (Mười bốn triệu tám trăm hai mươi ba ngàn đồng).  

 – Hình thức bảo đảm : Tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng.

 – HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ (giờ Việt Nam), ngày 09 tháng 6 năm 2015, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, Đường Trần Hưng Đạo, TT Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.