Kế hoạch đấu thầu: Đường giao thông vào Trại giam Đăc Tân

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: TRẠI GIAM ĐĂC TÂN

– Địa chỉ: Thôn 1, xã Ea Pil, huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk

– Điện thoại: 05003 ; Fax: 05003.                                     Email:

2. Tên dự án: Dự án thành phần đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông vào Trại giam Đăc Tân

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 103/QĐ-H41-H45 ngày 26/5/2015 do đồng chí Trung tướng Bùi Xuân Sơn phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV phê duyệt.

4. Chủ đầu tư: TRẠI GIAM ĐĂC TÂN

5. Tổng mức đầu tư: 48.217.941.000 VNĐ (Bốn mươi tám tỷ, hai trăm mười bẩy triệu, chín trăm bốn mươi mốt nghìn đồng).

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

1. Gói thầu số 01: Xây dựng toàn bộ các hạng mục công trình

– Giá gói thầu: 37.792.532.000 VNĐ

(Ba mươi bẩy tỷ, bẩy trăm chín mươi hai triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng);

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu hạn chế trong nước;

– Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ;

– Thời gian lựa chọn nhà thầu: quý III-IV/2015;

– Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 720 ngày.

2. Gói số 02: Tư vấn khảo sát địa hình

Giá gói thầu: 621.435.000 VNĐ

(Sáu trăm hai mươi mốt triệu, bốn trăm ba mươi lăm nghìn đồng);

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế trong nước;

– Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ;

– Thời gian lựa chọn nhà thầu: Qúy II/2015;

– Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

3. Gói số 06: Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01

–  Giá gói thầu:766.433.000 VNĐ

(Bẩy trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn đồng);

–  Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;

–  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế trong nước;

–  Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ;

–  Thời gian lựa chọn nhà thầu: Qúy III-IV/2015;

–  Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

–  Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

4.  Tổng giá các gói thầu: 39.180.400.000 VNĐ (Ba mươi chín tỷ, một trăm tám mươi triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).