Mời Thầu Hạng mục: Xây mới nhà làm việc 2 tầng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

– Địa chỉ: Xã Yên Phúc – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định

– Điện thoại:

– Fax: …….

2. Tên dự án: Trạm y tế xã Yên Phúc; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc 2 tầng

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:– Dự án thuộc nhóm B:

– Dự án liên doanh:

  – Dự án thuộc nhóm A:– Dự án thuộc nhóm C:

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

Gói thầu: Trạm y tế xã Yên Phúc;

Hạng mục: Xây mới nhà làm việc 2 tầng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

– Tên gói thầu: Trạm y tế xã Yên Phúc; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc 2 tầng

– Dự án đầu tư: Trạm y tế xã Yên Phúc; Hạng mục: Xây mới nhà làm việc 2 tầng

– Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 07 năm 2015 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2015.

– Địa điểm bán HSMT: Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

– Địa chỉ nhận HSDT: Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

– Thời điểm đóng thầu: 8giờ 30 phút, ngày 28 tháng 07 năm 2015.

– Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

– HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 07 năm 2015, tại Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc

Ủy ban nhân dân xã Yên Phúc kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.