Mời Thầu: Phương án giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ

–  Địa chỉ: thôn Hòa Thịnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

–  Điện thoại: 055.3855148; Fax: 055.3855148

2. Tên Dự án: Phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Đức Phổ năm 2015.

3. Chủ đầu tư: Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ.

4. Gói thầu đăng ký mời thầu: Giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Giao rừng gắn với giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
  • Thuc D Án: Phương án giao rừng, cho thuê rừng huyện Đức Phổ năm 2015.
  • Ngun vn: Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện Đức Phổ.
  • Bên mi thu: Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ.
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 17/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 30/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa Điểm: Hạt Kiểm lâm huyện Đức Phổ (thôn Hòa Thịnh, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
  • Điện thoại: 055.3855148; Fax: 055.3855148
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 30/07/2015.