Mời Thầu: Cung cấp Bầu Chè giống, cây bóng mát giống hỗ trợ cho các hộ dân năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Ban QLDA hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Nghị quyết 30a huyện Tân Sơn

– Địa chỉ: xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

–  Điện thoại: 02103.615.010; Fax: 02103.615.456

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 01:

Cung cấp Bầu Chè giống, cây bóng mát giống hỗ trợ cho các hộ dân năm 2015

3. Tên dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Nghị quyết 30a năm 2015

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Nghị quyết 30a huyện Tân Sơn

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Gói thầu số 01: Cung cấp Bầu Chè giống, cây bóng mát giống hỗ trợ cho các hộ dân năm 2015.
  • Thuc D Án : Hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Nghị quyết 30a năm 2015.
  • Ngun vn: Kinh phí sự nghiệp Chuơng trình 30a.
  • Bên mi thu: Ban QLDA hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Nghị quyết 30a huyện Tân Sơn.
  • Hình thc la chn nhà thu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  • Thi gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 24/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 04/08/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Ban QLDA hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện Nghị quyết 30a huyện Tân Sơn, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
  • Điện thoại: 02103.615.010; Fax: 02103.615.456.
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 04/08/2015.