Mời chào hàng: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác an ninh, an toàn Nhà máy Đạm Cà Mau

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

– Địa chỉ: Lô D Khu Công nghiệp Phường 1, đường Ngô Quyền, Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

–  Điện thoại: 0780.3819000; Fax: 0780.3590501 (Tên người liên lạc: ông Trần Hồng Hà, Số máy nhanh: 605)

2. Tên gói thầu: 

Gói thầu số 225: Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác an ninh, an toàn Nhà máy Đạm Cà Mau

3. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

  • Gói thu: Gói thầu số 225 “Cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ công tác an ninh, an toàn Nhà máy Đạm Cà Mau”.
  • Ngun vn: vốn sản xuất kinh doanh PVCFC.
  • Bên mi thu: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau.
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh.
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 ngày 16/07/2015 đến 10 giờ 00 ngày 23/07/2015 (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tại Lô D Khu Công nghiệp Phường 1, đường Ngô Quyền, Cà Mau, tỉnh Cà Mau;

         Điện thoại: 0780.3819000; Fax: 0780.3590501 (Tên người liên lạc: ông Trần Hồng Hà, Số máy nhanh: 605)

  • Giá bán: 0 đồng.
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 23/07/2015.