Mời thầu: Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số chuyên dùng của Bộ Y tế

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

– Địa chỉ: P201, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Ngõ 135 Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 37368315 (máy lẻ 11); Fax: (04) 37368319.

2. Tên dự án: 

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế

5. Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số chuyên dùng của Bộ Y tế

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý chứng thư số chuyên dùng của Bộ Y tế;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
  • Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 15 giờ 00 ngày 21/07/2015 đến 15 giờ 00 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: P201, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Ngõ 135 Phố Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 37368315 (máy lẻ 11); Fax: (04) 37368319;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 31/07/2015.