Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật Đài phát thanh Đông Anh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Đài phát thanh huyện Đông Anh

– Địa chỉ: tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 38832228.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật của Đài phát thanh huyện Đông Anh năm 2015

4. Chủ đầu tư: Đài phát thanh huyện Đông Anh

5. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật của Đài phát thanh huyện Đông Anh năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật của Đài phát thanh huyện Đông Anh năm 2015;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật của Đài phát thanh huyện Đông Anh năm 2015;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2015;
  • Bên mời thầu: Đài phát thanh huyện Đông Anh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 23/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 29/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Đài phát thanh huyện Đông Anh, tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 38832228;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 29/07/2015.