Mời Thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín

– Địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Xóm 7 thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01:

Toàn bộ phần xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Xóm 7 thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Xóm 7 thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội  (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất Xóm 7 thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội;
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 30 ngày 22/07/2015 đến 14 giờ 30 ngày 03/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 03/08/2015.