Mời chào hàng: Xây lắp, cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Dương Hà, Gia Lâm

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Tiểu học Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

– Địa chỉ: huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 696 2350.

2. Tên dự án:  Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Dương Hà, huyện Gia Lâm

4. Chủ đầu tư: Trường Tiểu học Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

5. Tên gói thầu: Xây lắp

(gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  •  Gói thu: Xây lắp (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuc Dự án: Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Dương Hà, huyện Gia Lâm;
  • Ngun vn: Ngân sách;
  • Bên mi thu: Trường Tiểu học Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội;
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 27/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 31/07/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Tiểu học Dương Hà, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (043) 696 2350;
  • Hn cuối nhn HSĐX: 16 giờ 00 ngày 31/07/2015.