Mời Thầu: Xây tháo lắp đặt hệ thống nâng cấp trạm nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện Địa lý

– Địa chỉ: Phòng 206, nhà A27, Viện Địa lý, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.8361305; Fax: 043.8361192; Email: maihang79@gmail.com.

2. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp trạm nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường miền Trung

4. Chủ đầu tư: Viện Địa lý

5. Tên gói thầu:  Xây tháo lắp đặt hệ thống

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây tháo lắp đặt hệ thống;
  • Thuộc Dự án: Đầu tư nâng cấp trạm nghiên cứu tổng hợp tài nguyên môi trường miền Trung;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Viện Địa lý;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 28/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng 206, nhà A27, Viện Địa lý, số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.8361305; Fax: 043.8361192; Email: maihang79@gmail.com;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 07/08/2015.