Mời chào hàng: Mua hóa chất nghiên cứu sự chuyển hóa gen, cấu trúc mô gan

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Quân y 103

– Địa chỉ: số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:  (069) 566401.

2. Tên dự án: Nghiên cứu tình trạng một số gen liên quan chuyển hóa, sự thay đổi cấu trúc mô gan ở người phơi nhiễm chất da cam/dioxin 33.13/11-15 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Quân y 103

5. Tên gói thầu: Mua hóa chất nghiên cứu

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua hóa chất nghiên cứu;
  • Thuộc Dự án: Nghiên cứu tình trạng một số gen liên quan chuyển hóa, sự thay đổi cấu trúc mô gan ở người phơi nhiễm chất da cam/dioxin 33.13/11-15 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia;
  • Nguồn vốn: Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Quân y 103;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 16 giờ 00 ngày 05/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Bệnh viện Quân y 103, số 261 Phùng Hưng, Hà Đông, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (069) 566401;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ 00 ngày 05/08/2015.