Mời chào hàng: Mua bộ vật tư linh kiện điện tử để phục vụ chế tạo thiết bị đo xa laser

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Viện vật lý kỹ thuật/Viện KH-CN Quân sự

– Địa chỉ: số 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.836.1110.

2. Tên dự án: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và tích hợp thiết bj đo xa laser với hệ thống quan sát ngày – đêm IR-150-CT trên tàu cảnh sát biển Việt Nam

4. Chủ đầu tư: Viện vật lý kỹ thuật/Viện KH-CN Quân sự

5. Tên gói thầu: Mua bộ vật tư linh kiện điện tử để phục vụ chế tạo thiết bị đo xa laser tần lặp tích hợp với khí tài quan sát

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua bộ vật tư linh kiện điện tử để phục vụ chế tạo thiết bị đo xa laser tần lặp tích hợp với khí tài quan sát;
  • Thuộc Dự án: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và tích hợp thiết bị đo xa laser với hệ thống quan sát ngày – đêm IR-150-CT trên tàu cảnh sát biển Việt Nam;
  • Nguồn vốn: Ngân sách SNKH;
  • Bên mời thầu: Viện vật lý kỹ thuật/Viện KH-CN Quân sự;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 28/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 04/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban KH-TH/Viện vật lý kỹ thuật/Viện KH_CN Quân sự, số 17 Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.836.1110;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 04/08/2015.