Mời chào hàng: Thi công cải tạo, Sửa chữa khu nhà chính – Nội thất trung tâm Việt Pháp

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:

– Địa chỉ: số 24A, đường D5, Phuờng 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM;

– Điện thoại: (08)35127 581; Fax: (08)35127 581 – Châu Ngọc Hiền 0975 639 142,  Email: chaungochien1980@gmail.com.

2. Tên dự án: Cải tạo, Sửa chữa Chi nhánh Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý tại Thành phố HCM (CFVG.HCM)

4. Chủ đầu tư:  Công ty cổ phẩn đẩu tư xây dựng và Thuơng mại Gia Vinh – Ban Quản lý dự án

5. Tên gói thầu: Thi công cải tạo, Sửa chữa khu nhà chính – Nội thất

(gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Thi công cải tạo, Sửa chữa khu nhà chính – Nội thất (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc D.A: Cải tạo, Sửa chữa Chi nhánh Trung tâm Pháp Việt đào tạo về quản lý tại Thành phố HCM (CFVG.HCM);
  • Nguồn vốn: Nguồn vốn khác — vốn tự bổ sung hợp pháp tự có của Chi nhánh Trung tâm Pháp Việt Đào tạo và Quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh;
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phẩn đẩu tư xây dựng và Thuơng mại Gia Vinh – Ban Quản lý dự án;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 08 giờ 00 ngày 06/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Công ty cổ phẩn Tư vấn Kỹ thuật Xây dựng Đô thị Liên Thành, số 24A, đường D5, Phuờng 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Điện thoại: (08)35127 581; Fax: (08)35127 581 – Châu Ngọc Hiền 0975 639 142; Email: chaungochien1980@gmail.com;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ:  Một triệu đồng chẵn);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 06/08/2015.