Mời Thầu: Mua sắm máy chủ Cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Dự trữ Nhà nước

– Địa chỉ: 343 – Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Dự trữ Nhà nước

4. Chủ đầu tư: Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Dự trữ Nhà nước

5. Tên gói thầu: Mua sắm máy chủ Cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm máy chủ Cơ sở dữ liệu, phần mềm thương mại;
  • Thuộc Dự án: Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo Dự trữ Nhà nước;
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 31/07/2015 đến 08 giờ 30 ngày 20/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Phòng Tổng hợp – Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, 343 – Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngầy 20/08/2015.