Mời Thầu: Xây dựng Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Thống Nhất

– Địa chỉ: Trụ sờ UBND xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, TP Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Nhà văn hóa thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín; Hạng mục: Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ

4. Chủ đầu tư: UBND xã Thống Nhất

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình

(Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Toàn bộ phần xây dựng công trình (Gói thầu chỉ dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu);
  • Thuộc Dự Án: Nhà văn hóa thôn Giáp Long, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín; Hạng mục: Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ;
  • Nguồn vốn: Ngân sách xã Thống Nhất và các Nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác;
  • Bên mời thầu: UBND xã Thống Nhất;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 30/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trụ sờ UBND xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, TP Hà Nội;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 11/08/2015.