Mời chào hàng: Mua sắm điều hòa: Điều hòa trung tâm phòng giảng dạy lớn, nhỏ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện Tai Mũi họng TW

– Địa chỉ: số 87 Giải Phóng, Đống Đa, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 36290875.

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện Tai Mũi họng TW

5. Tên gói thầu:  Mua sắm điều hòa: Điều hòa trung tâm phòng giảng dạy lớn, nhỏ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  •  Gói thầu: Mua sắm điều hòa: Điều hòa trung tâm phòng giảng dạy lớn, nhỏ;
  • Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Tai Mũi họng TW;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 07/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện Tai Mũi họng TW, số 87 Giải Phóng, Đống Đa, TP. Hà Nội;
  • Điện thoại: (04) 36290875;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 07/08/2015.