Mời Thầu: Tăng cường cơ sờ vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất truyền âm các chương trình phát thanh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trung tâm Âm thanh – Đài Tiếng nói Việt Nam

– Địa chỉ: 39 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

–  Điện thoại: 043.8254796.

2. Tên dự án: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất truyền âm các chương trình phát thanh của Trung tâm Âm thanh

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Âm thanh – Đài Tiếng nói Việt Nam

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Tăng cường cơ sờ vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất truyền âm các chương trình phát thanh của Trung tâm Âm thanh.

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  •  Gói thầu: Gói thầu số 1: Tăng cường cơ sờ vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất truyền âm các chương trình phát thanh của Trung tâm Âm thanh;
  • Thuộc Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ sản xuất truyền âm các chương trình phát thanh của Trung tâm Âm thanh;
  • Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp từ Ngân sách Nhà nước, Kinh phí không thực hiện tự chủ;
  • Bên mời thầu: Trung tâm Âm thanh – Đài Tiếng nói Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 14 giờ 00 ngày 24/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trung tâm Âm thanh – Đài Tiếng nói Việt Nam, 39 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Điện thoại: 043.8254796;
  • Giá bán: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 24/08/2015.