Mời Thầu: Cải tạo phòng học và các phòng làm việc

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Trường Đại học Tài chính – Marketing

– Địa chỉ:  306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM (phòng 001);

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Cải tạo và di dời cơ sở đào tạo

4. Chủ đầu tư:  Trường Đại học Tài chính – Marketing

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 1: Cải tạo phòng học và các phòng làm việc

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Cải tạo phòng học và các phòng làm việc (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Cải tạo và di dời cơ sở đào tạo;
  • Nguồn vốn: Thu sự nghiệp năm 2015;
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Tài chính – Marketing;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 03/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 24/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: Trường Đại học Tài chính – Marketing, 306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM (phòng 001);
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 24/08/2015.