Mời Thầu: : Tư vấn khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng đường và cầu

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức

– Địa chỉ: lầu 1, Phòng D14, số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Binh Thọ, quận Thủ Đửc, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:  Xây dựng đường và cầu Bà Cả, phường Tam Bình, quận Thủ Đức

4. Chủ đầu tư: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức

5. Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập dự án đầu tư;
  • Thuộc dự án: Xây dựng đường và cầu Bà Cả, phường Tam Bình, quận Thủ Đức;
  • Nguồn vốn: Ngân sách tập trung Thành phố;
  • Bên mời thầu: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 00 ngày 24/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: BQL ĐTXD công trình quận Thủ Đức, lầu 1, Phòng D14, số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Binh Thọ, quận Thủ Đửc, TP. Hồ Chí Minh;
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 20/08/2015.