Mời Thầu: Xây lắp: Điểm vui chơi cho trẻ em huyện Võ Nhai

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc

– Địa chỉ: Khu III, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tinh Thanh Hóa;

–  Điện thoại: 0373.870002

2. Tên dự án: Xây dưng Điểm vui chơi cho trè em huyện Võ Nhai nước

4. Chủ đầu tư:  Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc

5. Tên gói thầu:  Xây lắp: Điểm vui chơi cho trẻ em huyện Võ Nhai

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây lắp: Điểm vui chơi cho trẻ em huyện Võ Nhai (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Xây dưng Điểm vui chơi cho trẻ em huyện Võ Nhai;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2015 đến 09 giờ 30 ngày 10/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa Điểm: ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Khu III, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tinh Thanh Hóa. Điện thoại: 0373.870002;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 10/08/2015.