Mời Thầu: Nhà chính, chống mối và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh

– Địa chỉ: Tầng 2 Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, Đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh;

–  Điện thoại:  (0241)3820148.

2. Tên dự án: Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Nhà chính, chống mối và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Nhà chính, chống mối và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà;
  • Thuộc Dự án: Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh;
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và Nguồn vốn khác (nếu có);
  • Bên mời thầu: Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 01/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh, Tầng 2 Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Bắc Ninh, Đường Ngô Sỹ Liên, phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh;
  • Điện thoại: (0241)3820148;
  • Giá bán: 2.000.000 Đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 11/08/2015.