Mời Thầu: Xây dựng công trình Nhà Hiệu bộ – Trường Tiểu học Bình Minh, Kiến Xương

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

– Địa chỉ: UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học xã Bình Minh, huyện Kiến Xương; hạng mục: Nhà Hiệu bộ

4. Chủ đầu tư: UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

5. Tên gói thầu: Xây dựng công trình Nhà Hiệu bộ – Trường Tiểu học xã Bình Minh, huyện Kiến Xương

(Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Xây dựng công trình Nhà Hiệu bộ – Trường Tiểu học xã Bình Minh, huyện Kiến Xương (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ);
  • Thuộc Dự án: Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học xã Bình Minh, huyện Kiến Xương; hạng mục: Nhà Hiệu bộ;
  • Nguồn vốn: Ngân sách hỗ trợ, ngân sách xã và các Nguồn vốn hợp pháp khác;
  • Bên mời thầu: UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 01/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: UBND xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 11/08/2015.