Mời Thầu: Tổ chức truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam trên Đài truyền hình

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng cục Du lịch

– Địa chỉ: 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Tổ chức truyển thông thương hiệu du lịch Việt Nam trên Đài truyền hình

4. Chủ đầu tư: Tổng cục Du lịch

5. Tên gói thầu: Tổ chức truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam trên Đài truyền hình

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tổ chức truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam trên Đài truyền hình;
  • Thuộc Dự án: Tổ chức truyển thông thương hiệu du lịch Việt Nam trên Đài truyền hình;
  • Nguồn vốn: NSNN từ Chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2015;
  • Bên mời thầu: Tổng cục Du lịch;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 10 giờ 00 ngày 24/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng Tổng cục Du lịch, 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 24/08/2015.