Mời chào hàng: Mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương

– Địa chỉ: số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội;

–  Điện thoại: (04) 38214680; Fax: (04) 38213782.

2. Tên dự án: Tiêm chủng mở rộng

4. Chủ đầu tư:  Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương

5. Tên gói thầu: Mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao trong tiêm chủng mở rộng;
  • Thuộc Dự án: Tiêm chủng mở rộng;
  • Nguồn vốn: NSNN năm 2015;
  • Bên mời thầu: viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30 ngày 12/08/2015 đến 17 giờ 00 ngày 18/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia-Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: (04) 38214680; Fax: (04) 38213782;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng);
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 17 giờ 00 ngày 18/08/2015.