Mời Thầu: Cải tạo, sửa chữa nhà A9 Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Bệnh viện Bạch Mai

– Địa chỉ: số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: cải tạo, sữa chữa nhà A9-Bệnh viện Bạch Mai

4. Chủ đầu tư:  Bệnh viện Bạch Mai

5. Tên gói thầu: XL1.2015: Cải tạo, sửa chữa nhà A9

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: XL1.2015: Cải tạo, sửa chữa nhà A9;
  • Thuộc Dự án: cải tạo, sữa chữa nhà A9-Bệnh viện Bạch Mai;
  • Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2015 của bệnh viện;
  • Bên mời thầu: Bệnh viện Bạch Mai;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 12/08/2015 đến 08 giờ 30 ngày 24/08/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Đơn vị QLDA-Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 24/08/2015.