Mời Thầu: Cung ứng hóa chất và vật tư y tế cho các đơn vị năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

– Địa chỉ: 28-Lê Lợi -Thành phố Huế;

–  Điện thoại:  (054) 3820939; Fax: (054) 3832021; E-mail: qlduochue@gmail.com

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Tên gói thầu: Cung ứng hóa chất và vật tư y tế cho các đơn vị năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung ứng hóa chất và vật tư y tế cho các đơn vị năm 2015;
  • Nguồn vốn: Thuộc ngân sách Nhà nước cấp, nguồn Bảo hiểm y tế, nguồn trẻ em dưới 6 tuổi, nguồn khám chữa bệnh cho dân nghèo, nguồn viện phí và các nguồn khác;
  • Bên mời thầu: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 17/08/2015 đến 07 giờ 30 ngày 08/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 28-Lê Lợi -Thành phố Huế;
  • Điện thoại: (054) 3820939; Fax: (054) 3832021; E-mail: qlduochue@gmail.com;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 07 giờ 30 ngày 08/09/2015.