Mời Thầu: Cung cấp mấy đo (CW) mô hình truyền sóng

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL, CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

– Địa chỉ: Phòng Đầu tư Xây dựng Cơ bản – Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, tầng 4 Tòa nhà Thái Bình, Ngõ 19
Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án:

4. Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL, CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

5. Tên gói thầu: Cung cấp mấy đo (CW) mô hình truyền sóng

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Cung cấp mấy đo (CW) mô hình truyền sóng;
  • Nguồn vốn: vốn đầu tư phát triển của Tập đoàn;
  • Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL, CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 10 giờ 00 ngày 24/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Đầu tư Xây dựng Cơ bản – Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, tầng 4 Tòa nhà Thái Bình, Ngõ 19
    Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 24/09/2015.