Mời chào hàng: In sách giáo khoa lớp 5 cho học sinh và giáo viên

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

– Địa chỉ: trụ Sở Khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

–  Điện thoại: 0203 840 15; Fax: 0203 842 425.

2. Tên dự án: Bạn hữu trẻ em giai đoạn 2012-2016

4. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

5. Tên gói thầu: In sách giáo khoa lớp 5 cho học sinh và giáo viên học Chương trình giáo dục song ngữ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: In sách giáo khoa lớp 5 cho học sinh và giáo viên học Chương trình giáo dục song ngữ;
  • Thuộc Dự án: Bạn hữu trẻ em giai đoạn 2012-2016;
  • Nguồn vốn: Sử dụng vốn tài trợ của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF);
  • Bên mời thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 25/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 01/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, trụ Sở Khối 4, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;
  • Điện thoại: 0203 840 15; Fax: 0203 842 425;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 01/09/2015.