Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị tập luyện năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang

– Địa chỉ: đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

–  Điện thoại:  0240.6256 093.

2. Tên dự án: 

4. Chủ đầu tư: Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang

5. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tập luyện năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị tập luyện năm 2015;
  • Nguồn vốn: Kinh phí năm 2015 của Trường Năng khiếu Thể thao Bắc Giang;
  • Bên mời thầu: Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 28/08/2015 đến 08 giờ 00 ngày 09/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Trường Năng khiếu Thể thao Bắc Giang, đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
  • Điện thoại: 0240.6256 093;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 09/09/2015.