Mời Thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, tổng dự toán

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Cục Quản trị A – Văn phòng Trung ương Đảng

– Địa chỉ: 72 Phan Đình Phùng, Ba Đình, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

4. Chủ đầu tư: Cục Quản trị A – Văn phòng Trung ương Đảng

5. Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, tổng dự toán

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ thiết kế BVTC, tổng dự toán;
  • Thuộc Dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn tại phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
  • Nguồn vốn: NSNN;
  • Bên mời thầu: Cục Quản trị A – Văn phòng Trung ương Đảng;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 27/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 16/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban Quản lý Nhà – Cục Quản trị A – Văn phòng Trung ương Đảng, 72 Phan Đình Phùng, Ba Đình, TP. Hà Nội;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 16/09/2015.