Mời chào hàng: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo:  Văn Phòng ủy ban nhân dân quận Tân Phú

– Địa chỉ: 70A Đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh;

–  Điện thoại: (08) 54088133; Fax:(08) 54088312.

2. Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại ủy ban nhân dân quận Tân Phú

4. Chủ đầu tư: Văn Phòng ủy ban nhân dân quận Tân Phú

5. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin;
  • Thuộc Dự án: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại ủy ban nhân dân quận Tân Phú;
  • Nguồn vốn: Ngân sách tập trung của thành phố;
  • Bên mời thầu: Văn Phòng ủy ban nhân dân quận Tân Phú;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 28/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 11/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Văn Phòng ủy ban nhân dân quận Tân Phú, 70A Đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh;
  • Điện thoại: (08) 54088133; Fax:(08) 54088312;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 11/09/2015.