Mời Thầu: Vận chuyển giấy cuộn từ Tổng kho về kho Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Tổng công ty Giấy Việt Nam

– Địa chỉ: Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

–  Điện thoại: 02103 829755; Fax: 02103 829177.

2. Tên dự án: Phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam

4. Chủ đầu tư: Tổng công ty Giấy Việt Nam

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 2: Vận chuyển giấy cuộn từ Tổng kho về kho Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 2: Vận chuyển giấy cuộn từ Tổng kho về kho Chi nhánh Tổng công ty tại Hà Nội;
  • Thuộc Dự án : Phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016 của Tổng công ty Giấy Việt Nam;
  • Nguồn vốn: vốn sản xuất, kinh doanh;
  • Bên mời thầu: Tổng công ty Giấy Việt Nam;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 04/09/2015 đến 09 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địạ điểm: Tổng công ty Giấy Việt Nam, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 829755; Fax: 02103 829177;
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 21/09/2015.