Mời Thầu: Mua sắm hàng hóa, thiết bị số 02: Thiết bị đồ gỗ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Ôn

– Địa chỉ:  số 01, Võ Tánh, Khu 5, thị trấn Trà ôn, huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long;

–  Điện thoại: 0703.770.0361.

2. Tên dự án: Trường tiểu học Hựu Thành A, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

4. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Ôn

5. Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa, thiết bị số 02: Thiết bị đồ gỗ;

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Mua sắm hàng hóa, thiết bị số 02: Thiết bị đồ gỗ;
  • Thuộc Dự án: Trường tiểu học Hựu Thành A, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long;
  • Nguồn vồn: Ngân sách Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Ôn;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày 28/08/2015 đến 14 giờ 00 ngày 11/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Giáo dục và Dào tạo huyện Trà ôn, số 01, Võ Tánh, Khu 5, thị trấn Trà ôn, huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0703.770.0361;
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn);
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 11/09/2015.