Mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt bộ bàn ghế hội trường tầng 3

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

– Địa chỉ: số 13 đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

–  Điện thoại: 039.3856763; Fax: 039.3857436.

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2015

4. Chủ đầu tư: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

5. Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt bộ bàn ghế hội trường tầng 3

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt bộ bàn ghế hội trường tầng 3;
  • Thuộc Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2015;
  • Nguồn vốn: Đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định của Ngân hàng Nhà nước;
  • Bên mời thầu: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 ngày 31/08/2015 đến 09 giờ 00 ngày 09/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, số 13 đường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;
  • Điện thoại: 039.3856763; Fax: 039.3857436;
  • Giá bán: 0 đồng;
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 09/09/2015.