Mời chào hàng: Mua sắm Lò đốt chất thải rắn y tế – công suất 50Kg/mẻ

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

– Địa chỉ: 144 Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;

–  Điện thoại: (067) 3851130; Fax: (067) 3852761.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 – lần I của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp

4. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp

5. Tên gói thầu:  Gói thầu số 6: Lò đốt chất thải rắn y tế – công suất 50Kg/mẻ

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

  • Gói thu: Gói thầu số 6: Lò đốt chất thải rắn y tế – công suất 50Kg/mẻ;
  • Thuc Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2015 – lần I của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp;
  • Nguồn vn: Từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Đơn vị;
  • Bên mi thu: Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp;
  • Hình thc la chn nhà thu: Chào hàng cạnh tranh;
  • Thi gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 16 giờ 00 ngày 25/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Phòng Tài chính – Kế toán của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, 144 Mai Văn Khải, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp;
  • Điện thoại: (067) 3851130; Fax: (067) 3852761;
  • Hn cuối nhn HSĐX: 16 giờ 00 ngày 25/09/2015.