Mời Thầu: Nâng cấp, hoàn thiện “Hệ thống phần mềm thanh, quyết toán và quản lý khách hàng sử dụng các dịch vụ tránh thai lâm sàng thông qua thẻ khách hàng” năm 2015

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ , Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

– Địa chỉ: Phòng 201, Ngõ 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển – Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ , Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình

5. Tên gói thầu: Nâng cấp, hoàn thiện “Hệ thống phần mềm thanh, quyết toán và quản lý khách hàng sử dụng các dịch vụ tránh thai lâm sàng thông qua thẻ khách hàng” năm 2015

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thu: Nâng cấp, hoàn thiện “Hệ thống phần mềm thanh, quyết toán và quản lý khách hàng sử dụng các dịch vụ tránh thai lâm sàng thông qua thẻ khách hàng” năm 2015;
  • Thuc Dự án: Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển – Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình;
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước kinh phí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Dân số – Kế hoạch hóa gia đình;
  • Bên mi thu: Ban quản lý các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ , Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình;
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  • Thi gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 01/09/2015 đến 09 giờ 00 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính);
  • Địa điểm: Ban quản lý các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dân số- kế hoạch hóa gia đình, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình. Phòng 201, Ngõ 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;
  • Giá bán: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng);
  • Thi đim đóng thu: 09 giờ 00 ngày 21/09/2015.