Mời Thầu: Nhà thí nghiệm 3 tầng tại cơ sở Mỹ Xá

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

– Địa chỉ: số 456 Minh Khai, TP. Hà Nội;

–  Điện thoại: (043) 862 1504; Fax: (043) 862 3938;

2. Tên dự án:  BCKTKT: ĐTXD Nhà thí nghiệm 3 tầng tại cơ sở Mỹ Xá của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

4. Chủ đầu tư: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Nhà thí nghiệm 3 tầng tại cơ sở Mỹ Xá

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Gói thầu số 1: Nhà thí nghiệm 3 tầng tại cơ sở Mỹ Xá
  • Thuộc Dự án: BCKTKT: ĐTXD Nhà thí nghiệm 3 tầng tại cơ sở Mỹ Xá của Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
  • Nguồn vốn: Tự huy động và nguồn thu hợp pháp của trường
  • Bên mời thầu: Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 30 ngày 21/09/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng hành chính quản trị, Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp, số 456 Minh Khai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (043) 862 1504; Fax: (043) 862 3938
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 21/09/2015.