Mời Thầu: Động cơ điện dự phòng Đầu tư dây chuyền 2, nhà máy sản xuất GỖ MDF VRG Quảng Trị

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị

– Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

–  Điện thoại: 0533.566978; Fax: 0533.560482.

2. Tên dự án: Đầu tư dây chuyền 2, nhà máy sản xuất GỖ MDF VRG Quảng Trị

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị

5. Tên gói thầu: Động cơ điện dự phòng (gói thầu số 45)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Động cơ điện dự phòng (gói thầu số 45)
  • Thuộc Dự án: Đầu tư dây chuyền 2, nhà máy sản xuất GỖ MDF VRG Quảng Trị
  • Nguồn vốn: Vốn tự có
  • Bên mời thầu: Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 10/09/2015 đến 08 giờ 00 ngày 01/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án – Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Quảng Trị, Khu công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
  • Điện thoại: 0533.566978; Fax: 0533.560482
  • Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 01/10/2015.