Mời Thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị trường Mần non Phương Canh

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng thông báo: Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

– Địa chỉ: Ban QLDA quận Nam Từ Liêm, số 2 đường Liên Cơ, khu liên cơ quan, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

–  Điện thoại:

2. Tên dự án: Xây dựng Trường mầm non Phương Canh

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm

5. Tên gói thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị (không bao gồm PCCC)

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

  • Gói thầu: Toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị (không bao gồm PCCC)
  • Thuộc dự án: Xây dựng Trường mầm non Phương Canh
  • Nguồn vốn: vốn mục tiêu thành phố
  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án quận Nam Từ Liêm
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 30 ngày 15/09/2015 đến 14 giờ 30 ngày 05/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Tại Ban QLDA quận Nam Từ Liêm, số 2 đường Liên Cơ, khu liên cơ quan, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  • Giá bán: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 05/10/2015.